Posts tagged: ucinnost sterilizatorov

Kontrola účinnosti sterilizátorov biologickými indikátormi

Laboratórium MIKROLAB s.r.o. vykonáva testovanie účinnosti sterilizačného procesu, skúšku sterility sterilných a nesterilných predmetov a materiálov a stanovenie mikrobiologickej kontaminácie predmetov a plôch sterovou metódou na základe rozsahu akreditácie.

 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z  hľadiska ochrany zdravia a v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo povinní pravidelne si zabezpečiť kontrolu účinnosti sterilizátorov bioindikátormi.

 

Bioindikátor – naočkovaný nosič s definovaným počtom mikroorganizmov v jeho primárnom obale pripravený na použitie. Môže sa vyrábať aj s kultivačnou pôdou. Biologický indikátor vložený do zariadenia, ktoré sťažuje prístup sterilizačného média, sa označuje ako skúšobný systém procesu.

Na testovanie účinnosti sterilizátora do jednej sterilizačnej jednotky sa používajú dva bioindikátory, na každú ďalšiu sterilizačnú jednotku sa pridáva jeden bioindikátor.

 

1 sterilizačná jednotka = (54 l; 300 mm x 300 mm x 600 mm)

 

Podľa Prílohy č. 3 k vyhláške č. 553/2007 Z. z.

POSTUPY PRI VYKONÁVANÍ STERILIZÁCIE A KONTROLA STERILIZÁCIE

 

Kontrola účinnosti sterilizátora bioindikátormi sa vykonáva

a) na oddelení centrálnej sterilizácie a na operačnej sále jedenkrát mesačne,

b) na ostatných pracoviskách na nových prístrojoch jedenkrát ročne, na prístrojoch starších ako 10 rokov každých 200 cyklov, minimálne jedenkrát polročne,

c) po technickom zásahu do sterilizátora, pri novej inštalácii, premiestnení a ihneď pri pochybnostiach o sterilizačnej účinnosti.

 

Podľa Vyhlášky MZ SR č. 554/2007  o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Kontrola účinnosti sterilizátorov sa vykonáva bioindikátormi

a) po inštalácii prístroja,

b) po 200 sterilizačných cykloch, najmenej však raz

ročne,

c) pri pochybnostiach o sterilizačnej účinnosti,

d) po každej oprave prístroja.

 

 

Dĺžka kultivácie: do 7 dní

Vydanie výsledku: do 10 dní od prevzatia vzorky

 

Napíšte nám pre získanie cenovej ponuky.

 

MIKROLAB s.r.o.

Vitajte

Vitajte na našom novom webovom sídle www. mikrolab.sk.

Veríme, že tu nájdete všetky informácie ktoré hľadáte, súvisiace so službami, ktoré poskytujeme.

V opačnom prípade nás neváhajte kontaktovať.

 

MIKROLAB s.r.o.

Mikrolab, s.r.o.