Odbery a zvoz

V prípade požiadavky vychádzajúcej z legislatívy zabezpečujeme odbery vzoriek priamo na mieste a zvoz vzoriek vozidlom vybaveným chladiacou technikou a kontinuálnym zaznamenávaním teploty počas celého transportu vzorky do laboratória.

Skúšobné laboratórium má odbery vzoriek vôd (pitných, podzemných, odpadových, na kúpanie a aqua purificata), kalov a pracovného ovzdušia akreditované podľa ISO/ IEC 17025:2005.

Odber vzoriek realizujeme vlastnými pracovníkmi, ktorí sú pre tento účel vyškolení a odborne preverení.

Mikrolab, s.r.o.