Merania faktorov pracovného a životného prostredia

Akreditované merania imisií hluku vo vonkajšom prostredí a vo vnútornom prostredí budov

 

 – merania hluku vo vonkajšom prostredí z pôsobenia iných zdrojov hluku, ako sú napr. hluk z výrobnej činnosti, rušivý hluk z činností spojených s prevádzkovaním potravinárskych prevádzok (vykladanie tovaru, činnosť chladiarenských zariadení umiestnených na strechách a stenách objektov), hluk šíriaci sa do obytného prostredia a chránených priestorov z prevádzky verejnej produkcie hudby (puby, diskotéky, bowling); porovnanie s prípustnými hodnotami v zmysle platnej legislatívy,

meranie hluku   merani ehluku   merani hluku

 – merania hluku vo vnútornom prostredí budov, z pôsobenia zdrojov hluku v rámci chráneného priestoru (napr. hlučná prevádzka výťahov v bytovom dome, prevádzka domových plynových kotolní, zvuk šíriaci sa vykurovacími sústavami z dôvodu nesprávnej regulácie systému, zvuk šíriaci sa do chránených priestorov bytov z činnosti prevádzok obchodu a služieb, umiestnených na prízemí bytových domov); porovnanie s prípustnými hodnotami v zmysle platnej legislatívy.

 

Akreditované merania a stanovenia expozície hluku v pracovnom prostredí

– meranie hluku v pracovnom prostredí  a stanovenie expozície hluku za pracovnú zmenu, porovnanie s akčnými a limitnými hodnotami v zmysle platnej legislatívy,

výpočet účinnosti používaných chráničov sluchu na pracovisku, návrh účinnej ochrany sluchu pred nadmerným hlukom na pracovisku.

 

 Akreditované merania umelého osvetlenia

– meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí, porovnanie nameraných hodnôt s najnižšie prípustnými hodnotami v zmysle platnej legislatívy.

 

Akreditované odbery vzoriek prašnosti, meranie a hodnotenie hmotnostnej koncentrácie pevných aerosólov v pracovnom ovzduší

– osobný odber vzoriek prašnosti na pracovisku,

– meranie celkovej (vdychovateľnej)  koncentrácie pevného aerosólu a jeho respirabilnej frakcie,

– hodnotenie nameraných hmotnostných koncentrácií a porovnanie s najvyššie prípustným expozičným limitom pre celkovú prašnosť NPELc a jej respirabilnú frakciu NPELr.

meranie prasnosti

Mikrolab, s.r.o.