Category: Oznamy

Stanovenie pesticídov v potravinách a vodách

Stanovenie pesticídov

pesticidy

V laboratóriu Mikrolab Rimavská Sobota,  člen  ALS Group sme rozšírili naše služby o stanovenie pesticídov v potravinách a vodách.

V našom partnerskom laboratóriu stanovujeme vyše 420 reziduí pesticídov a disponujeme tímom skúsených expertov špecificky zameraných na túto oblasť a špičkovým prístrojovým vybavením. Neustále vyvíjame nové metódy pre stanovenie pesticídov a pomáhame definovať zoznam relevantných látok pre sledovanie v životnom prostredí a potravinách.

analyzátor na stanovenie pesticídov

analyzátor na stanovenie pesticídov

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na:

marketing.rs@alsglobal.com

047/5811617

Rozšírenie našich služieb

Vážený zákazník,

Dovoľujeme si Vám oznámiť ,že ku dňu 18.2.2016 nastala v spoločnosti Mikrolab ,s.r.o. v Rimavskej Sobote zmena majiteľa spoločnosti. Novým vlastníkom spoločnosti Mikrolab s.r.o. v Rimavskej Sobote sa stala  nadnárodná spoločnosť ALS, Ltd., konkrétne jej dcérske spoločnosti. Konateľom a riaditeľom spoločnosti Mikrolab, s.r.o., naďalej ostáva MVDr. Jaroslav Barto, CSc., a ďalším konateľom sa stal RNDr. Luboš Holý.

Naším najväčším cieľom celej transakcie je skvalitnenie a ďalšie rozšírenie  poskytovaných služieb v oblasti potravinárstva a využívaním odborných poznatkov špecializovaných laboratórií tejto celosvetovo pôsobiacej nadnárodnej spoločnosti, ktoré povedie k skvalitneniu a rozšíreniu poskytovaných služieb spoločnosti Mikrolab, s.r.o.

Okrem uvedených zmien nenastala v spoločnosti Mikrolab, s.r.o., žiadna ďalšia zmena. Verím, že i po tejto zmene  udržíme odborný kredit našej spoločnosti a ďalším rozšírením našich služieb budeme úspešne plniť Vaše požiadavky i v ďalšom období.

Tešíme sa na ďalšiu plodnú spoluprácu.

 

 

 

V Rimavskej Sobote 3.3.2016                                                                          MVDr. Jaroslav Barto, CSc.

Konateľ spoločnosti

Označovanie energetickej hodnoty potravín

Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)  č. 1169/2011 príloha XV. VYJADRENIE A PREZENTÁCIA OZNAČENIA VÝŽIVOVEJ HODNOTY a vzhľadom na KORINGENDUM K NARIADENIU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 z 15.6.2013

POTREBUJEM VIAC INFORMÁCIÍ O STANOVENÍ ENERGETICKEJ HODNOTY

vykonávame vypracovanie, posudzovanie a schvaľovanie označenia etikiet potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov pred a po uvedení do obehu – označovanie potravín.

Rovnako vykonávame chemické a fyzikálno-chemické rozbory potrebné k vyjadreniu a prezentácii označenia výživovej/energetickej hodnoty nasledovne:
energeticka hodnota, nutricna hodnota

VZOR UVÁDZANIA NA ETIKETU

Priemerné výživové údaje na 100 g:

P  Energia kJ (kcal)

P  Tuky (g)

     z toho:

P  – nasýtené mastné kyseliny (g)

D – mononenasýtené mastné kyseliny (g)

D – polynenasýtené mastné kyseliny (g)

P  Sacharidy (g)

     z toho:

P  – cukry (g)

D  – alkoholické cukry (polyoly) (g)

 – škrob (g)

D  Vláknina (g)

P   Bielkoviny (g)

P   Soľ (g)

D  Vitamíny a minerálne látky (jednotky uvedené v prílohe XIII časti A bode I)

Uvádzanie  priemerných výživových údajov  je do 13.12.2014 dobrovoľné  a  od  14.12.2016 je ich uvádzanie  povinné.

V čase od 13. decembra 2014 do 13. decembra 2016, keď sa označenie výživovej hodnoty poskytuje dobrovoľne, musí byť toto označenie v súlade s článkami 30 až 35 uvedeného nariadenia.

pozn.

P – povinné uvádzanie údajov
D – dobrovoľné uvádzanie údajov

 

OBJEDNAJTE SI VYŠETRENIE NA ENERGETICKÚ HODNOTU

Nový rozsah akreditácie

Od 4.4.2015 máme v platnosti nové Osvedčenie o akreditácii, ktorého prílohou je Rozsah akreditácie.

Akreditácia sa udeľuje do 04.04.2020.

Všetky tieto dokumenty sa nachádzajú v sekcii OSVEDČENIA.

 

Mikrolab, s.r.o.

Merania faktorov pracovného a životného prostredia

Akreditované merania imisií hluku vo vonkajšom prostredí a vo vnútornom prostredí budov

 

 – merania hluku vo vonkajšom prostredí z pôsobenia iných zdrojov hluku, ako sú napr. hluk z výrobnej činnosti, rušivý hluk z činností spojených s prevádzkovaním potravinárskych prevádzok (vykladanie tovaru, činnosť chladiarenských zariadení umiestnených na strechách a stenách objektov), hluk šíriaci sa do obytného prostredia a chránených priestorov z prevádzky verejnej produkcie hudby (puby, diskotéky, bowling); porovnanie s prípustnými hodnotami v zmysle platnej legislatívy,

meranie hluku   merani ehluku   merani hluku

 – merania hluku vo vnútornom prostredí budov, z pôsobenia zdrojov hluku v rámci chráneného priestoru (napr. hlučná prevádzka výťahov v bytovom dome, prevádzka domových plynových kotolní, zvuk šíriaci sa vykurovacími sústavami z dôvodu nesprávnej regulácie systému, zvuk šíriaci sa do chránených priestorov bytov z činnosti prevádzok obchodu a služieb, umiestnených na prízemí bytových domov); porovnanie s prípustnými hodnotami v zmysle platnej legislatívy.

 

Akreditované merania a stanovenia expozície hluku v pracovnom prostredí

– meranie hluku v pracovnom prostredí  a stanovenie expozície hluku za pracovnú zmenu, porovnanie s akčnými a limitnými hodnotami v zmysle platnej legislatívy,

výpočet účinnosti používaných chráničov sluchu na pracovisku, návrh účinnej ochrany sluchu pred nadmerným hlukom na pracovisku.

 

 Akreditované merania umelého osvetlenia

– meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí, porovnanie nameraných hodnôt s najnižšie prípustnými hodnotami v zmysle platnej legislatívy.

 

Akreditované odbery vzoriek prašnosti, meranie a hodnotenie hmotnostnej koncentrácie pevných aerosólov v pracovnom ovzduší

– osobný odber vzoriek prašnosti na pracovisku,

– meranie celkovej (vdychovateľnej)  koncentrácie pevného aerosólu a jeho respirabilnej frakcie,

– hodnotenie nameraných hmotnostných koncentrácií a porovnanie s najvyššie prípustným expozičným limitom pre celkovú prašnosť NPELc a jej respirabilnú frakciu NPELr.

meranie prasnosti

Listová diagnostika

Pre poľnohospodárov, vinárov a záhradkárov poskytujeme rozbor listov ovocných stromov a viniča, ďalej rozbory: obilia, kukurice, repky, slnečnice, listy zeleniny, chmeľu, ciroka.

Stanovenia

Živiny: dusík, fosfor, draslík, vápnik, horčík,
Stopové prvky: meď, mangán, zinok,
Ostatné analýzy: sušina

kukuricaOdber

Odobrať celé rastliny z niekoľkých miest tak, aby predstavovali reprezentatívnu vzorku. Vzorku opatrne zabaliť do igelitového sáčku tak, aby sa rastlina nepoškodila pri preprave.

Na doprave vzoriek do laboratória sa dohodnite s naším personálom.

 

MIKROLAB, s.r.o.

Kontrola účinnosti sterilizátorov biologickými indikátormi

Laboratórium MIKROLAB s.r.o. vykonáva testovanie účinnosti sterilizačného procesu, skúšku sterility sterilných a nesterilných predmetov a materiálov a stanovenie mikrobiologickej kontaminácie predmetov a plôch sterovou metódou na základe rozsahu akreditácie.

 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z  hľadiska ochrany zdravia a v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo povinní pravidelne si zabezpečiť kontrolu účinnosti sterilizátorov bioindikátormi.

 

Bioindikátor – naočkovaný nosič s definovaným počtom mikroorganizmov v jeho primárnom obale pripravený na použitie. Môže sa vyrábať aj s kultivačnou pôdou. Biologický indikátor vložený do zariadenia, ktoré sťažuje prístup sterilizačného média, sa označuje ako skúšobný systém procesu.

Na testovanie účinnosti sterilizátora do jednej sterilizačnej jednotky sa používajú dva bioindikátory, na každú ďalšiu sterilizačnú jednotku sa pridáva jeden bioindikátor.

 

1 sterilizačná jednotka = (54 l; 300 mm x 300 mm x 600 mm)

 

Podľa Prílohy č. 3 k vyhláške č. 553/2007 Z. z.

POSTUPY PRI VYKONÁVANÍ STERILIZÁCIE A KONTROLA STERILIZÁCIE

 

Kontrola účinnosti sterilizátora bioindikátormi sa vykonáva

a) na oddelení centrálnej sterilizácie a na operačnej sále jedenkrát mesačne,

b) na ostatných pracoviskách na nových prístrojoch jedenkrát ročne, na prístrojoch starších ako 10 rokov každých 200 cyklov, minimálne jedenkrát polročne,

c) po technickom zásahu do sterilizátora, pri novej inštalácii, premiestnení a ihneď pri pochybnostiach o sterilizačnej účinnosti.

 

Podľa Vyhlášky MZ SR č. 554/2007  o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Kontrola účinnosti sterilizátorov sa vykonáva bioindikátormi

a) po inštalácii prístroja,

b) po 200 sterilizačných cykloch, najmenej však raz

ročne,

c) pri pochybnostiach o sterilizačnej účinnosti,

d) po každej oprave prístroja.

 

 

Dĺžka kultivácie: do 7 dní

Vydanie výsledku: do 10 dní od prevzatia vzorky

 

Napíšte nám pre získanie cenovej ponuky.

 

MIKROLAB s.r.o.

Legionella sp.

Vykonávame stanovenie baktérií Legionella sp. v pitných a úžitkových vodách akreditovanou metódou.

Vitajte

Vitajte na našom novom webovom sídle www. mikrolab.sk.

Veríme, že tu nájdete všetky informácie ktoré hľadáte, súvisiace so službami, ktoré poskytujeme.

V opačnom prípade nás neváhajte kontaktovať.

 

MIKROLAB s.r.o.

Mikrolab, s.r.o.